Algemene voorwaarden Browniesmetliefde.nl

Browniesmetliefde.nl is een handelsnaam van Lunchroom Met Liefde welke staat ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer; 76624110.

 

Inhoudsopgave:
Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 7 – De prijs
Artikel 8 – Conformiteit en garantie
Artikel 9 – Levering en uitvoering
Artikel 10 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 11 – Betaling
Artikel 12 – Intellectuele eigendom
Artikel 13 – Ontbinding, nietigheid, vernietigbaarheid
Artikel 14 – Persoonsgegevens
Artikel 15 – Toepasselijk recht – Procedures

 

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
Dag: kalenderdag;
Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Vestigingsadres: Sint Jorisplein 1B, 7061 CN Terborg
Telefoonnummer: 0315 785 599, bereikbaar tussen 09:00 en 17:00 uur
E-mailadres: metliefdebyanne@gmail.com
KvK-nummer: 76624110

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid
De hiergenoemde algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op de verkoop op afstand van Browniesmetliefde.nl, en dekken alle verkoophandelingen aan onze klanten via de website Browniesmetliefde.nl. Wij behouden het recht de algemene verkoopvoorwaarden op ieder moment te wijzigen, op voorwaarde dat we de wijzigingen op onze website publiceren. De algemene voorwaarden zijn tevens permanent op internet te raadplegen en te downloaden. Van toepassing is steeds de versie van de Algemene Voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de koper na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziene versie van Algemene Voorwaarden heeft aanvaard. Het doen van een bestelling geschiedt onder aanvaarding van de toepasselijkheid van deze Voorwaarden.

 

Artikel 4 – Het aanbod
4.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
4.2 Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
4.3 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
4.4 Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
4.5 Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, met dien verstande dat de ondernemer een ambachtelijk product levert dat per stuk uniek is. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder: de prijs inclusief belastingen;

– De prijs inclusief belastingen;
– De eventuele kosten van verzending;
– De wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
– Het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
– De wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
– De termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
– De hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
– Of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
– De manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
– De eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
– De gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;
– En de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

 

Artikel 5 – De overeenkomst
5.1 De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
5.2 Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
5.3 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
5.4 De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5.5 De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

– Het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
– De voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
– De informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
– De in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
– De vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

5.6 In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
5.7 Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

 

Artikel 6 – Uitsluiting herroepingsrecht
6.1 De ondernemer heeft het herroepingsrecht van de consument uitgesloten vanwege de korte houdbaarheid van het product en het feit dat een bestelling altijd maatwerk is.
6.2 Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

– Die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
– Die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
– Die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
– Die snel kunnen bederven of verouderen;
– Waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
– Voor losse kranten en tijdschriften;
– Voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
– Voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

 

Artikel 7 – De prijs
7.1 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
7.2 In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
7.3 Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
7.4 Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

– Deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen;
– De consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

7.5 De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw en exclusief verpakkings- en verzendkosten.
7.6 Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

 

Artikel 8 – Conformiteit en Garantie
8.1 De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
8.2 Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
8.3 Bij eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dient gehandeld te worden zoals vermeld in de Klachtenregeling.
8.4 De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de houdbaarheidstermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
8.5 De garantie geldt niet indien:

– De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
– De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
– De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

 

Artikel 9 – Levering en uitvoering
9.1 De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
9.2 Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
9.3 Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen binnen de overeengekomen leveringstijd uitvoeren. Indien de levering vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één werkdag nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
9.4 In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
9.5 Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
9.6 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 10 – Duurtransacties
10.1 De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd of onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
10.2 Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, zal niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd.

 

Artikel 11 – Betaling
11.1 Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het plaatsen van een bestelling.
11.2 De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
11.3 In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

Artikel 12 – Intellectuele eigendom
Alle teksten, commentaren, illustraties en afbeeldingen op de website van Browniesmetliefde.nl vallen onder het auteursrecht en zijn wereldwijd beschermd door het intellectueel eigendomsrecht. In overeenstemming met de bepalingen van de Intellectuele eigendom is alleen privégebruik toegestaan. Ieder ander gebruik zonder de vooraf gegeven toestemming van Browniesmetliefde.nl is een inbreuk op de auteursrechten en een schending van de intellectuele eigendomsrechten.

 

Artikel 13 – Ontbinding, nietigheid, vernietigbaarheid
13.1 Ieder verzuim van de afnemer geeft Browniesmetliefde.nl de bevoegdheid de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien dit redelijk is. Onder schriftelijke verklaring wordt tevens een verklaring gericht aan het e-mailadres van de klant verstaan.
13.2 Eventuele nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

 

Artikel 14 – Persoonsgegevens
Browniesmetliefde.nl zal de door u verschafte gegevens aan geen enkele derde partij doorgeven. Deze informatie is vertrouwelijk en wordt alleen binnen de interne afdelingen van Browniesmetliefde.nl gebruikt om uw bestellingen uit te voeren. Browniesmetliefde.nl verzamelt alleen die gegevens die strikt noodzakelijk zijn om uw bestelling uit te voeren. De volgende informatie wordt nooit aan derden verstrekt: – De informatie die u verschaft bij het invullen van verschillende formulieren: een abonnement op de nieuwsbrief, de registratie van uw online aankopen, het plaatsen van een bestelling. – Informatie over uw computer (IP-adres, besturingssysteem, browsertype enz…) De consument heeft de mogelijkheid bij het registreren van de gegevens aan te geven of hij wel of geen commerciële email wil ontvangen. Overeenkomstig de Wet bescherming persoonsgegevens, heeft u recht op toegang, rectificatie en tegenwerping van alle persoonlijke gegevens die u aangaan. Als u niet wilt dat derden gebruik maken van uw gegevens, moet u ons daarvan schriftelijk (per post of e-mail) op de hoogte stellen. U stuurt ons dan uw volledige naam, e-mail- en postadres.

 

Artikel 15 – Toepasselijk recht – Procedures
Deze overeenkomst in het Nederlands opgemaakt. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over een product en/of dienst. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op, liefst per e-mail via: metliefdebyanne@gmail.com. Uiterlijk binnen 14 dagen zullen wij op uw klacht reageren. Komen we er samen niet uit, dan kunt u – tegen betaling van klachtgeld – uw klacht voorleggen aan een geschillencommissie. De uitspraak van de commissie is bindend. Wordt u (gedeeltelijk) in het gelijk gesteld, dan wordt het klachtgeld (gedeeltelijk) aan u terugbetaald. Vorenstaande laat onverlet het recht om een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

 

December 2020